Rycerstwo Niepokalanej PDF Drukuj

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje w swoim apostolstwie wszelkie środki godziwe, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności. Najskutecznejsze środki to: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. W Niepokalanowach wykorzystuje się nowoczesne środki społecznego komunikowania - prasę, radio i telewizję. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zachęcają do odmawiania różańca będącego "bronią rycerza Niepokalanej", do czytania Pisma Świętego oraz do noszenia Cudownego Medalika. 
Istotną formą apostolstwa jest świadectwo własnego życia. Obowiązkiem rycerza Niepokalanej jest dawanie świadectwa o niezmienności norm Dekalogu oraz bronienie i przedstawianie stanowiska Kościoła w kwestii moralności. Rycerze włączają się w poradnictwo rodzinne, życie społeczne i polityczne wspólnot lokalnych, przypominając o elementarnych wartościach, takich jak np. Uczciwość. Bieda, bezrobocie, trudna sytuacja życiowa są wezwaniem zwłaszcza dla grup zorganizowanych MI, które spieszą z bezinteresowną pomocą osobom starszym, chorym i rodzinom wielodzietnym. Poza tym Rycerstwo Niepokalanej żywo angażuje się w działalność na rzecz obrony życia, podejmując "duchową adopcję dziecka poczętego" oraz w działalność na rzecz obrony przed sektami, tworząc punkty informacji o sektach i nowych ruchach religijnych. Działa również na rzecz życia w trzeźwości oraz wszelkimi godziwymi środkami broni wartości chrześcijańskich i narodowych. 
Członkowie Rycerstwa oddają się Niepokalanej, ponieważ wierzą, że wówczas ich apostolat przyniesie obfitsze owoce, niż gdyby takiego aktu oddania nie uczynili. Z tego samego powodu starają się, by ich oddanie się Matce Bożej było z każdym dniem coraz pełniejsze i głębsze. Formacja w MI koncentruje się przede wszystkim na tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, ponieważ Niepokalana dla członków MI jest ideałem, do którego starają się dążyć, pewną drogą do świętości, jak też gwarancją sukcesu i celem apostolatu. I to - dodaje św. Maksymilian - "wynika z dokładnego zdania sobie sprawy z posłannictwa Niepokalanej". W takim też aspekcie ujmują formację Statuty generalne: "Biorąc wzrór z Maryi, Dziewicy słuchającej, Dziewicy modlącej się, Dziewicy Matki, Dziewicy ofiarnej (por. Marialis cultus, nr 17-20), członkowie Rycerstwa Niepokalanej uznają podstawowe znaczenie słowa Bożego, nabożeństw liturgicznych, modlitwy, miłości do wszystkich i ofiary z samego siebie celem współpracy z Chrystusem w dziele zbawienia świata" (art. 7). 
Statuty generalne Rycerstwa Niepokalanej mówią o dwóch rodzajach formacji:

  • przed przyjęciem do Stowarzyszenia (art. 19)
  • w trakcie przynależności (art. 8 i 11). Jest to odpowiednio formacja wstępna (przygotowawcza) i formacja stała (ciągła).

Co oznacza pojęcie "formacja chrześcijańska"? Adhortacja apostolska Christifideles laici określa tę formację "jak stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego" (nr 57). Integralna formacja prowadzi do "jedności życia" (por. Nr 59-60), czyli zgodności pomiędzy wiarą i życiem, Ewangelią i kulturą. W punkcie dojścia nie istnieją już dwa równoległe nurty życia: z jednej strony tak zwany "duchowy" z jego własnymi wartościami i wymogami, a z drugiej tak zwany "świecki", obejmujący po ludzku tylko rozumiane i przeżywane życie rodzinne, obowiązki zawodowe, relacje społeczne, zaangażowanie polityczne, kulturalne i naukowe. 
Jeśli Adhortacja stawia takie wymagania wszystkim katolikom świeckim, to tym bardziej dotyczą one tych, którzy należą do stowarzyszeń katolickich. Dlatego Statuty generalne, mówiąc o przygotowaniu przed przyjęciem do Stowarzyszenia (art. 19), mają na uwadze przede wszystkim zapoznanie się z charyzmatem Rycerswa, to jest z jego ideałem i stylem apostolstwa. Ponadto włączenie się do Stowarzyszenia wymaga wypracowania pewnych umiejętności potrzebnych do działania wspólnotowego. 
Oprócz formacji wstępnej, podstawowej, konieczna jest formacja ciągła, ustawiczna, bo po grzechu pierworodnym słabość moralna i skłonność do grzechu każdego człowieka "wydają się nie mieć granic". Stąd przygotowanie do Rycerstwa Niepokalanej i formacja w MI polega na stałym codziennym wysiłku, by rozwijać się po chrześcijańsku, by z każdym dniem poprzez skruchę i dziękczynienie za otrzymane łaski coraz bardziej stawać się chrześcijaninem, świętym. 
Systematycznej formacji Rycerstwa służą przede wszystkim czasopisma: "Rycerz Niepokalanej", "Mały Rycerzyk Niepokalanej", "Informator Rycerstwa Niepokalanej", "Czekam..." (pismo młodzieżowego ruchu Rycerstwa Niepokalanej) oraz rekolekcje formacyjne i dni skupienia, które swym programem obejmują różne stany, zawody i grupy wiekowe oraz etapy formacyjne. 

W naszej parafii jest wiele czcicieli Maryi Niepokalanej w tym zarejestrowanych w zeszycie parafialnego koła Rycerstwa jest 18 rycerzy Niepokalanej. Opiekunem duchowym jest ks. proboszcz Andrzej Sternik, prezesem koła Ewa Zięba.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN