WIERNOŚĆ ŚWIĘTEJ TRADYCJI - ADORACJA I NIEDZIELI SIERPNIA 2008 PDF Drukuj
„ Wszyscy spragnieni, przyjdźcie… Słuchajcie Mnie… Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie."

Tak mówisz dziś do nas Panie przez usta Proroka Izajasza. I MY PRZYCHODZIMY DO CIEBIE – TRADYCYJNIE PRZYCHODZIMY, bo tradycja w naszym narodzie to rzecz święta –ale niestety to też dość popularne zawołanie Polaków. Ale o jakiej tradycji mowa? Tradycją Polaków jest np. swoiste awanturnictwo. Niestety, tradycją Polaków jest też picie przy każdej możliwej okazji a nawet bez okazji. Tradycją staje się grilowanie, któremu towarzyszą tradycyjne śpiewy-swoisty kanon piosenki biesiadnej. A jakąż tradycją obrosły nasze wesela i pierwsze komunie święte. Ileż tradycji jest w naszych świętach( tradycyjne dania, tradycyjny opłatek itd.). Tradycją są andrzejki i związane z nimi wróżby. Tradycją jest Mikołaj i Sylwester, topienie marzanny i sobótka, chmielaki i dożynki. Tradycją są nasze odpusty i kolęda. Starą tradycję potrafimy zastępować nową: celtyckie haloween czy amerykańskie walentynki to nie jedyne przykłady nowej tradycji wątpliwej jakości. To swoiste wykorzenienie się. Dlatego wołasz do nas Panie słowami z dzisiejszego pierwszego czytania.
„Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę - na to, co nie nasyci?”
 
Tradycji zdrowej, uświęconej, błogosławionej, o której pisał Norwid w wierszu Do kraju tego... tęskno mi Panie, potrafimy przeciwstawiać nowoczesność. Tradycyjnemu modelowi rodziny i wychowania przeciwstawiamy nowoczesny, partnerski i bezstresowy-efekty widać. Zobaczmy to w całej dosłowności. Coraz rzadziej święci się ziarno na zasiew? Z domów zniknęły kropielnice. Wchodzący do domu już nie mówią: Bądź pochwalony... Rodzice nie uczą podnosić chleba z ziemi. Gdzie się podziało całowanie ojca czy matki w rękę na znak przeprosin... A ilu przyklęka widząc księdza z Najświętszym Sakramentem np. w szpitalu? Za tradycją stała hierarchia wartości, swoiste sacrum.
Szczególnie odpowiedzialne jest rozumienie tradycji związanej wprost z wiarą. Dla Kościoła obok Pisma Św. Tradycja jest drugim, ważnym źródłem wiary. Tradycja to żywe doświadczenie pokoleń. To świadectwo, jak rozwija się i pogłębia rozumienie prawdy i miłości, jak ono dojrzewa. Jezus mówił, że Duch Prawdy doprowadzi nas do całej prawdy. Kościół więc i poszczególni wierzący są prowadzeni przez Ducha Świętego, ale pod warunkiem, że są Mu posłuszni we wszystkim! Mogą się w tym odwoływać do doświadczenia innych np. świętych, mistyków, Ojców Kościoła, soborów itp. W zdrowo pojętej tradycji nie może być niczego, czego nie ma w objawieniu biblijnym. Taki dialog z tymi, którzy byli przed nami i dali czytelne świadectwo wiary a nawet męczeństwa, jest wiernym i radykalnym naśladowaniem.

Ale bywa, że w świat wiary wkrada się błąd, zabobon, kompromis, grzech, subiektywizm. Bywa, że ktoś wyrywa prawdę z kontekstu, albo, że przeciwstawia ją innej prawdzie - tak powstają herezje, apostazje, schizmy. Bywa, że próbuje się zakładać swoiste „filtry”, że się przemilcza, rozwadnia, spłyca, nagina interpretacje, fałszuje albo wręcz zamazuje istotę. Bywa, że bierze ktoś stronę człowieka i przeciwstawia go Bogu. Bywa, że doczesne czyni ważniejszym od wiecznego a ludzkie czyni ważniejszym od Boskiego. Utrwala i przekazuje innym, a mając władzę nawet zobowiąże innych, aby robili to samo. I taka tradycja jest ślepą uliczką, złudzeniem, jest myleniem człowieka. Może usuwanie tego, co stanowi istotę naszej wiary odbywa się właśnie tak? Może, ktoś z nas świadomie lub nieświadomie w tym pomaga?

Usunie się wiarę w imię Światła
potem usunie się Światło
Usunie się Duszę w imię Rozumu
potem usunie się rozum
Usunie się Miłosierdzie w imię Sprawiedliwości
potem usunie się sprawiedliwość
Usunie się Miłość w imię Braterstwa
potem usunie się braterstwo
Usunie się Ducha Prawdy w imię Ducha Krytycyzmu
potem usunie się krytycyzm
Usunie się Sens Słowa w imię Sensu Słów
potem usunie się sens słów
Usunie się Wzniosłość w imię Sztuki
potem usunie się sztukę
Usunie się Pisma w imię Komentarzy
potem usunie się komentarze
Usunie się Świętego w imię Geniusza
potem usunie się geniusza.

Człowieka nie wolno karmić złudzeniami i pozorami. To nieludzkie. Dlatego jak śpiewaliśmy przed chwilą w psalmie Boże Ty „ otwierasz rękę i karmisz nas do syta”. Bo „Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.

Daj nam Chryste silna wiarę i mocne przywiązanie do tradycji Kościoła i naszych ojców.


 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN