ADORACJA NA PIRWSZĄ NIEDZIELĘ SIERPNIA 2009 R. PDF Drukuj
Pochwalony bądź Jezu w Przenajświętszym Sakramencie! Uwielbiamy Cię Wyzwolicielu człowieka! Ty dałeś nam dar wolności dzieci Bożych!

Panie! Stworzyłeś nas „na obraz i podobieństwo Boże” i zaszczepiłeś w naszym wnętrzu pragnienie wolności, którą możemy osiągnąć jedynie w samym Bogu. Przeszkodą na tej drodze stał się grzech, powodujący zniewolenie. Dzięki Twojemu, Chryste, zbawczemu dokonaniu, otworzyłeś nam drogę do wolności. Zbawienie jest wewnętrzną wolnością. „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus”

Tyle jest przecież zniewolenia: fizycznego i duchowego. Ileż było, jest i pewnie będzie niewolnictwa w świecie? Człowiek ograniczony jest od strony materii, przestrzeni i czasu. Jest zniewolony przez drugiego brata, przez systemy.

Jan Paweł II zwraca uwagę: „ Usiłuje się bowiem dzisiaj wmówić człowiekowi i całym społeczeństwom, iż Bóg jest przeszkodą na drodze do pełnej wolności — że Kościół jest wrogiem wolności, że wolności nie rozumie, że się jej lęka. Jest tutaj jakieś niesłychane pomylenie pojęć! Kościół bowiem nie przestaje być w świecie głosicielem ewangelii wolności! To jest jego misja.”  

Każda niewola ma swoje źródło w odrzuceniu Boga; w niewoli ducha. Jaki byłby świat bez Boga? Czy potrafilibyśmy się sami wyzwolić? Odpowiedź człowieka wierzącego jest prosta: „Bez łaski Bożej jest niemożliwe osiągnąć pełną wolność” .

Zapytajmy się więc: Czym jest wolność? 

Sobór Watykański II w Gaudium et spes, (17) podaje, że wolność, jakiej szukamy u Chrystusa i w sakramencie eucharystycznym, to owa wolność rozległa i głęboka: „Wolność prawdziwa to szczególny znak obrazu Bożego w człowieku”. Chrystus objawia przede wszystkim, że warunkiem autentycznej wolności jest szczere i otwarte uznanie prawdy: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32).

Ojciec Święty Benedykt XVI pisze w encyklice „Sakrament Miłości”, że „Jezus jest gwiazdą polarną wolności ludzkiej: bez Niego traci ona orientację, ponieważ bez poznania prawdy wolność się wynaturza, izoluje i redukuje do poziomu jałowego kaprysu. Wraz z Nim, wolność się odnajduje" (nr 3).

Wolność jest pewnego rodzaju ładem moralny, ładem w sferze wartości, ładem prawdy i dobra. W sytuacji pustki w dziedzinie wartości, gdy w sferze moralnej panuje chaos i zamęt — wolność umiera, człowiek, z wolnego, staje się niewolnikiem — niewolnikiem instynktów, namiętności czy pseudowartości.

Czy jest możliwe zbudować ten ład bez Chrystusa? Nie. „Bo wolność –mówi Jan Paweł II - nam dana jest przez Boga, jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana! Ona jest naszym powołaniem.

Dlatego, chociaż mamy wolność, dążymy do niej dalej, aby ją osiągnąć w stopniu pełniejszym i doskonalszym.

Dzisiejsze drugie czytanie zwraca uwagę na to, że wolność osiąga się w duchu miłości, przez służbę braciom. Człowiek nie rodzi się w pełni wolny. „Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim -
zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego
sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na
skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec
człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej
świętości”.

Panie Jezu – Wyzwolicielu człowieka!

Ty przez swoją Paschę poddałeś się woli Ojca i dokonałeś rehabilitacji człowieka. Przyjąłeś ukrzyżowanie i objawiłeś autentyczny sens wolności przez całkowity dar z siebie. Zaprosiłeś swoich uczniów do udziału w tej samej wolności. Właśnie dzięki temu Eucharystia – Dar służenia miłością, była w historii mocą wolności; chlebem wolności; wiatykiem odwagi i męczeństwa (Veritatis splendor, n. 85). To religia, chrześcijaństwo ogłosiło światu, że człowiek jest i powinien być duchowo wolny i ma prawo żyć w wolności . „ A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4, 7). Człowiek Boży nie jest już niewolnikiem, ale wolnym.

Eucharystia, jako centrum chrześcijaństwa, stała się nośnikiem tej poznawanej i doświadczanej prawdy. Dzięki niej zostaje zaofiarowana człowiekowi możliwość wyjścia z więzów niewoli ze wszystkimi jej konsekwencjami, stawiającymi go dzisiaj na krawędzi przepaści i całkowitego wyniszczenia. Uważamy, że w „Eucharystii możemy znaleźć drogę do wyzwolenia także od nowych form niewoli, które pojawiają się we współczesnym konsumpcjonistycznym i hedonistycznym społeczeństwie” .

W Eucharystii Chrystus jest obecny jako Ten, który siebie daje w darze człowiekowi, jako Ten, który człowiekowi służy: „Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował” (por. J 13, 1). „Prawdziwa wolność mierzy się stopniem gotowości do służby i do daru z siebie. Tylko tak pojęta wolność jest prawdziwie twórcza, tak pojęta wolność buduje nasze człowieczeństwo, tak pojęta wolność buduje prawdziwe więzi międzyludzkie. Buduje i jednoczy, a nie dzieli!” – mówił Jan Paweł II na Kongresie Eucharystycznym we Wrocławiu.

W liturgii mszalnej uczestniczymy w eucharystycznej szkole wolności. Jest to droga do pełnej wolności dzieci Bożych.

W wolności; w wolnym darze z siebie Bogu i bliźnim lśni blask naszej prawdy i miłości. Tak dajemy świadectwo wolności, gdy jednamy się z osobami, rodzinami i narodami; gdy wyzwalamy pozytywną moc prawdy, dobra, piękna i sprawiedliwości.

Panie! Kościół w Komunii eucharystycznej Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego ma źródło wolności. Z niego ma moc do składania siebie w darze i służenia światu przez swych wyznawców.

Święty Augustyn komentując werset z Psalmu 100 (99):„ Służcie Panu z weselem”, powiada: „W domu Pańskim niewolnicy są wolni. Wolni, ponieważ służba nie nakłada przymusu, ale nakazuje miłość (...). Miłość niech cię uczyni sługą, tak jak prawda uczyniła cię wolnym (...). Jesteś zarazem sługą i wolnym: sługą, ponieważ nim się stałeś; wolnym, ponieważ umiłował cię Bóg, twój Stwórca; więcej ? jesteś wolny, bo możesz kochać swojego Stwórcę  

Naszym Wyzwolicielem jest Jezus Chrystus, którego spotykamy wraz z Jego Matką w sakramencie ołtarza.

Razem z Tobą Maryjo, modlimy się przed eucharystycznym Jezusem o prawdziwą osobową wolność dla nas i dla każdego człowieka: wolność duchową, jak i polityczną. Obiecujemy, że będziemy kroczyć „ku wolności”, do której „wyswobodził nas Chrystus” (Ga 5,1).
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN