O. RYSZARD ŻUBER OFMConv. PDF Drukuj
o. Ryszard Żuber OFMConv.
 

W 1962 r. do parafii Dąbrowica przybyła rodzina Żuberów wraz z trójką dzieci. Najmłodszy syn Heleny i Stefana, Ryszard, urodził się 27 lutego 1954 r. w Wirkowicach i tam został ochrzczony. Uczęszczając do szkoły w Szerokiem (dyr. Anna Grodzka), przystąpił do Pierwszej Komunii Świętej w parafii dąbrowickiej (1963 r.). Dalszą naukę kontynuował w szkole w Konopnicy, gdzie otrzymał sakrament bierzmowania z rąk bpa Bolesława Pylaka (23 IX 1967 roku). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Liceum Ekonomicznym im. A. i J. Vetterów w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł technika ekonomisty. Następnie podjął studia na UMCS na kierunku matematyki o profilu informatycznym, kończąc je w 1978 r. tytułem magistra. Już pod koniec studiów rozpoczął pracę na KUL-u, współorganizując Ośrodek Obliczeniowy i zostając jego kierownikiem. Przerwą w pracy była służba wojskowa w 1979 r., którą odbywał w SOR WSOWOPl w Koszalinie, wieńcząc je stopniem podporucznika rezerwy. Pracując na KUL-u prowadził też wykłady dla studentów z dziedziny informatyki i metod numerycznych.

Dnia 2 IX 1982 r. udał się do Smardzewic k. Tomaszowa Maz. na nowicjat Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie) ukończony złożeniem ślubów zakonnych 29 VIII 1983 r. Potem studiował filozofię i teologię w WSD OO. Franciszkanów w Łagiewnikach k. Łodzi. W czasie studiów złożył śluby uroczyste (Niepokalanów, 8 XII 1987 r.) z drugim imieniem Maria, przyjął święcenia diakonatu (4 VI 1988 r.) oraz prezbiteratu (3 VI 1989 r.). Studia ukończył stopniem magistra teologii na KUL-u.

Po święceniach pomagał w pracy parafialnej w Łodzi, a we wrześniu 1989 r. został skierowany do Niepokalanowa do pracy w redakcji wydawnictwa i Rycerstwie Niepokalanej. Od stycznia 1990 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Informator Rycerstwa Niepokalanej”, redagował wiele książek i publikacji z różnych dziedzin, udzielał się w pracy duszpasterskiej i w Rycerstwie. W 1992 r. został powołany na stanowisko dyrektora wydawnictwa w Niepokalanowie i pełnił je do 2000 r. przyczyniając się do jego unowocześnienia, rozwoju, nowej organizacji, komputeryzacji i wydawania dużej liczby publikacji książkowych, broszur, plakatów, obrazków, folderków, pamiątek i różnego rodzaju pomocy duszpasterskich.
W roku 1995 wznowił (od 1939 r.) wydawanie miesięcznika dla dzieci „Mały Rycerzyk Niepokalanej”, a w trzy lata później powołał w nim Rycerski Bank Niepokalanej. Będąc dyrektorem wydawnictwa udzielał się w pracy duszpasterskiej, rekolekcyjnej oraz w posłudze żeńskim zgromadzeniom i pielgrzymom.

Na kapitule prowincjalnej w 2000 r. o. Ryszard został mianowany przełożonym Niepokalanowa (gwardianem). Swoją posługę łączył z dużym zaangażowaniem w sprawy Kościoła i Rycerstwa, będąc Asystentem Narodowym tego stowarzyszenia i kustoszem ogólnopolskich sanktuariów w Niepokalanowie: MB Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask i św. Maksymiliana M. Kolbego. Po zakończeniu kadencji gwardiana Niepokalanowa został wybrany na Prezesa Narodowego Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce (15 X 2004 r.).
Obecnie jak pisze o. Ryszard: Moja posługa w Niepokalanowie Lasku łączy się z pracą rekolekcyjną na miejscu lub w innych ośrodkach MI w Polsce (turnusy dziecięce, młodzieżowe i dla dorosłych) oraz z rekolekcjami, dniami skupienia (diecezjalnymi i parafialnymi) a także udział w bardzo licznych uroczystościach związanych z kultem Niepokalanej i św. Maksymiliana (zwłaszcza relikwii). Pełniąc urząd Prezesa Narodowego organizuję kilka ogólnopolskich zjazdów dla rycerzy, przewodniczę zebraniom Zarządu Narodowego, biorę udział w pracach Zarządu Międzynarodowego, wspomagam Centrum Narodowe MI w Niepokalanowie, współpracuję z wydawnictwem (opowiadania dla dzieci, artykuły, pozycje książkowe), biorę udział w Radzie Gwardiana Niepokalanowa. Od lipca br. pełnię też obowiązek przełożonego Ośrodka Formacyjnego Rycerstwa Niepokalanej w Lasku, co wiąże się z administrowaniem domem rekolekcyjnym i całą wspólnotą obsługującą ten dom, obsługą pielgrzymów i grup, prowadzeniem duszpasterstwa miejscowego. Do stałych punktów mej posługi w Polsce należy m.in. przeprowadzenie Dnia Pokuty MI w Morawicy k. Kielc, udział w zjazdach MI Polski Północnej (Gdynia lub Ostróda), Wielkopolski (11 lutego), diecezji tarnowskiej (18 – 21 czerwca), pielgrzymka do Auschwitz (13 sierpnia), wizytacje Zarządów Regionalnych MI, przewodniczenie i przeprowadzenie wyborów  zarządów regionalnych MI, korespondencja z Rycerstwem Niepokalanej u Stóp Krzyża.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN